Registrácia influencera


Kategórie zamerania

Mám záujem o exkluzivitu  
(Čo získam exkluzivitou ?)

Obchodné podmienky

Vyplnením registračného formulára a potvrdením súhlasu s podmienkami na internetovej stránke www.influencer.sk ako dotknutá osoba udeľujem spoločnosti Influencer s.r.o., so sídlom Landererova 6 Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 09 , IČO: 50 501 895 , zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 114182/B (ďalej len „Spoločnosť“) výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa a so spracovaním fotografií umiestnených na mojich sociálnych sieťach či blogu na marketingové účely, na účely evidencie mojej osoby v systéme Spoločnosti, ktorý slúži na podporu vykonávania podnikateľskej činnosti Spoločnosti, zároveň vyjadrujem súhlas s tým, aby oznámené osobné údaje a fotografie umiestnené na mojich profiloch na sociálnych sieťach boli použité v plnom rozsahu na vyššie uvedené účely a spracovávané i prostredníctvom tretích osôb poverených Spoločnosťou.
Vyhlasujem, že Spoločnosť je oprávnená bezplatne použiť moje osobnostné údaje (meno, fotografiu a pod.) v oznamovacích prostriedkoch a propagačných materiáloch Spoločnosti ako aj v internetovom prostredí.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a dotknutá osoba má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla Spoločnosti a ďalej má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia Spoločnosti.

Dotknutá osoba vyhlasuje a potvrdzuje, že vo vzťahu k všetkým fotografiám ako aj ostatnému obsahu umiestnenému na jej profiloch na sociálnych sieťach má vysporiadané všetky autorské a iné práva a je v plnom rozsahu oprávnená s nimi nakladať a udeliť Spoločnosti súhlas na ich použitie, všetky fotografie umiestnené na profile dotknutej osoby na sociálnych sieťach a rovnako aj ostatný obsah jej profilu sú v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, neporušujú ani neohrozujú práva akýchkoľvek tretích osôb a nie sú v rozpore s dobrými mravmi. Dotknutá osoba v celom rozsahu zodpovedá za pravdivosť svojich vyhlásení a bude v celom rozsahu znášať všetky následky a škodu, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s ich nepravdivosťou.